Inschrijfformulier Colombotte en Algemene Voorwaarden

[formidable id=2]

Algemene voorwaarden workshop MajankaFotografie.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers van de workshop.

Aanmelding
• Aanmelden voor de workshop geschiedt door het invullen van een
inschrijfformulier. Voor de workshop geldt zowel een minimum, als maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan bericht.
• Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van de workshop komt tot stand door het indienen van een inschrijfformulier door deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door MajankaFotografie.
• Workshop wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
• MajankaFotografie behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

Persoonsgegevens
• Met alle persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en zal niet aan
derde persoon worden verstrekt.
• MajankaFotografie zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor
eigen administratie en communicatie met deelnemers.

Betaling
• Betalingen vind plaats in twee termijnen op basis van een factuur. Eerste
betaling dient te zijn voldaan 8 werkdagen na ontvangst van de eerste
factuur en de tweede betaling 2 weken voor de workshop.
• Cursisten ontvangen een bevestiging en de eerste factuur na
inschrijving. Indien betaling van cursusgeld uitblijft voor het gestelde termijnen en na de eerste herinnering brengt MajankaFotografie 10% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening, naast het verschuldigde workshopbedrag.
• Indien deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is MajankaFotografie gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van MajankaFotografie om schadevergoeding te vorderen. Zowel MajankaFotografie als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beeindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

Uitvoering van de opdracht
• De met MajankaFotografie gesloten overeenkomst leidt voor
MajankaFotografie tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
• MajankaFotografie streeft ernaar om geplande workshop, te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden de workshop, echter
onverhoopt geen doorgang kan vinden, is MajankaFotografie hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. MajankaFotografie zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende workshop, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien MajankaFotografie niet in staat is een vervangende workshop aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.

Wijzigingen
• Hoewel de workshop inhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand
komt, behoudt MajankaFotografie zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen die het wezen van de workshop niet aantasten. Aan het aanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is MajankaFotografie niet aansprakelijk. Indien cursisten zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een workshop kosteloos worden geannuleerd.
Voor eventuele vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met MajankaFotografie.

Annulering
Indien blijkt dat voor de workshop onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan MajankaFotografie besluiten de cursus te annuleren. Cursisten krijgen hierover tijdig bericht. Annulering door een cursist dient schriftelijk dan wel per email te geschieden.
Indien u om welke reden dan ook besluit om niet te komen, brengen wij u in rekening:
• Annulering tot 4 weken vóór aanvang: de aanbetaling.
• Annulering binnen 4 weken vóór aanvang: het totale bedrag.
Bij annulering door MajankaFotografie zal het betaalde voorschot onmiddellijk teruggeboekt.
MajankaFotografie behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriele eigendommen voor met betrekking tot de door MajankaFotografie verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan MajankaFotografie toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Aansprakelijkheid
MajankaFotografie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
MajankaFotografie en La Tourelle zijn niet aansprakelijk voor wat voor schade
en/of letsel opgelopen tijdens het verblijf en de workshop. Verzorg zelf een reis- en ongevallenverzekering.
Klachten – geschillen
Eventuele klachten over de door MajankaFotografie geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan MajankaFotografie kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer niet van haar betalingsverplichting.

Overige bepalingen
Op de overeenkomst tussen MajankaFotografie en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
Het workshop weekend is van Vrijdagmiddag 22 mei t/m maandagmorgen 25 mei, aankomst op vrijdagmiddag vanaf 16:00. Vertrek maandagochtend rond 12.00 uur.

Verblijf
Verblijf op één van de kamers, appartement of gite (Standaard met gedeeld sanitair en comfortkamers met eigen sanitair) De kosten hiervan zijn al opgenomen in de tarieven.

Maaltijden
Alle workshops zijn incl. gezamenlijke maaltijden, wij serveren indien gewenst ook vegetarische maaltijden, geef dit van te voren op via het aanmeldingsformulier of een e-mail aan sandra@majankafotografie.nl . Niet genoten maaltijden worden niet vergoed.

Aanmelding
Aanmelding voor een workshop kan via de website.
MajankaFotografie behoudt ten alle tijde het recht voor om een workshop bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. De beslissing hierover zal uiterlijk 4 weken voor aanvang van de betreffende workshop genomen worden. Aangemelde deelnemers worden hierover op de hoogte gesteld. Eventueel al gedane betalingen worden volledig teruggestort. Er worden geen tussentijdse mededelingen gedaan over het aantal aanmeldingen.